نوع ترجمه

انگلیسی به فارسی تخصصی
هر کلمه 70 تومان (به جز رشته های خاص)
 • مترجم تخصصی
 • همراه با بازنگری ترجمه
 • گارانتی ۷۲ ساعته
 • کیفیت تضمینی
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته

نوع ترجمه

فارسی به انگلیسی
هر کلمه 125 تومان (به جز رشته های خاص)
 • مترجم ارزیابی شده
 • همراه با بازنگری ترجمه
 • گارانتی ۷۲ ساعته
 • کیفیت تضمینی
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته

نوع ترجمه

فارسی به انگلیسی پیشرفته
هر کلمه 170 تومان (به جز رشته های خاص)
 • مترجم مقطع تحصیلات تکمیلی
 • همراه با بازنگری ویژه ترجمه
 • گارانتی ۷۲ ساعته
 • کیفیت تضمینی
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته