۰
ترجمه انگلیسی به فارسی
۰
ترجمه فارسی به انگلیسی
۰
ترجمه فارسی به انگلیسی پیشرفته
۰
هزینه ویرایش ترجمه متفاوت می باشد

نوع ترجمه

انگلیسی به فارسی تخصصی
هر کلمه ۱۸ تومان (به جز رشته های خاص)
 • مترجم تخصصی
 • همراه با بازنگری ترجمه
 • گارانتی ۷۲ ساعته
 • کیفیت تضمینی
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته

نوع ترجمه

فارسی به انگلیسی
هر کلمه ۳۷ تومان (به جز رشته های خاص)
 • مترجم ارزیابی شده
 • همراه با بازنگری ترجمه
 • گارانتی ۷۲ ساعته
 • کیفیت تضمینی
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته

نوع ترجمه

فارسی به انگلیسی پیشرفته
هر کلمه ۵۴ تومان (به جز رشته های خاص)
 • مترجم مقطع تحصیلات تکمیلی
 • همراه با بازنگری ویژه ترجمه
 • گارانتی ۷۲ ساعته
 • کیفیت تضمینی
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
فهرست